Historie MFVN

Een geschiedschrijving der MFVN

Het hele verhaal begint in 1951. Ongeveer 90 studenten vangen aan met de studie geneeskunde in Nijmegen. De eerste b-studie toentertijd. Deze studenten zijn globaal te verdelen in twee groepen, zij die wel, en zij die geen lid zijn van het Nijmeegse studentencorps. Op de faculteit was van deze tweedeling echter niets te merken, er heerste een gemoedelijke sfeer die niet prestatiegericht was. Door de grote hoeveelheid tijd die men met elkaar doorbracht op de faculteit, rees het idee van een faculteitsvereniging en begon men met informeren.

“Overzicht van de werkzaamheden van de commissie tot voorbereiding van de M.F.V.”

Begin November 1951 kwam een Commissie met goedvinden van de Medische Studenten tot stand; belast met de voorbereidingen tot het oprichten van een M.F.V.
Op 2 November 1951 vertegenwoordigde zij de Medische studenten bij de inaugurele rede van Prof. Dr. E.C.H.J. Noyons.
22 November daaropvolgende vroeg zij contact aan met de Med. Stud. Faculteit te Utrecht, hetwelk op 17 December tot stand kwam. Op 8 December kwam een gedelegeerde van het Med. Dispuut van Veritas naar Nijmegen om contact op te nemen met de Nijmeegse Med. Studenten, dat op 11 December plaats moest vinden.
Na enig beraad zonden wij daarop een schrijven, waarin wij afzagen van het door hen geschetste onderhoud.
De uitnodiging op 11 December ter sociëteit, die van Senaatswege geen doorgang kon vinden, liet ons, nadat wij de bijeenkomst in Normandie hadden moeten afwijzen, door een te late aanvaarding van dat aanbod van de zijde der Veritijnen geen gelegenheid hen tijdig hiervan op de hoogte te stellen.
De eerste vergadering, uitgeschreven op 20 December kon geen doorgang vinden wegens het vervroegd eindigen der colleges. Bij de Nieuwjaarsreceptie van de Rector Magnificus en de Senaat heeft een vertegenwoordiger van de Commissie de Nieuwjaarswensen namens de Med. Studenten overgebracht.
Evenzo was de Commissie aanwezig bij de inaugurele rede van Prof. Dr. H.J. Lammers op 25 Januari 1952. Op 26 en 27 Januari ging een afvaardiging van de commissie op speciale uitnodiging naar een congres van de K.M.I. te Utrecht. Daar werden de eerste contacten gelegd met het verbond van Med. Stud. Faculteiten, Med. Dispuut van Augustinus, Thomas, Veritas en Albertus Magnus.”

De eerste Algemene Leden Vergadering tot oprichting van de Medische Faculteitsvereniging te Nijmegen werd gehouden op 18 februari 1952 om 20.00 uur in hotel-restaurant “Pays- Bas”. Na de opening van de vergadering met Christelijke groet stond op de agenda onder meer de behandeling der statuten en de verkiezing van het eerste bestuur. De statuten werden na kleine aanpassingen in haar geheel aangenomen. Voor de verkiezing van het bestuur werden een aantal kandidaten gesteld. Ten eerste de leden van de Commissie tot voorbereiding der M.F.V., te weten Mej. R.E.G.M. van Uden, Dhr. A.C.M. Leyten, Dhr. A.H.Fr. van Olphen en Dhr. B.A.M. van der Werf. Daarnaast stelden zich nog eens 12 personen kandidaat. Na een schriftelijke stemming werden als bestuursleden gekozen Mej. J.M. Brenninkmeyer, Dhr. A.C.M. Leyten. Dhr. A. Blomjous, Dhr. W. van Gastel en Dhr. H. Severens. Hieruit werd bij schriftelijke stemming de Heer A.C.M. Leyten gekozen als Praeses. In zijn openingsrede bedankte hij de Commissie voor de goede samenwerking en sprak de wens uit de M.F.V. tot voldoening harer leden te besturen.

De MFV stelde zich ten doel: ”het verlenen van medewerking aan kwaliteitsverbetering van het studieprogramma”. Dit gebeurde vooral door aanvullende activiteiten naast het studieprogramma, zoals lezingen, symposia en films. Verder heeft de MFV als doel te functioneren als dienstverlenend orgaan voor medisch studenten.

Als kleur van de vereniging werd resedagroen gekozen. De resedaceae zijn een geslacht van kruidachtige planten die onder andere ontstekingen genezen. Het Latijnse “re” betekent “weer” en het Latijnse “sedare” betekent “helen”. Het logo is symbolisch, de zandloper staast voor de oneindigheid van de geneeskunde. De dies van de vereniging is op de tweede zaterdag van mei. Omdat het een katholieke universiteit betrof, werd een patroonheilige aangesteld: St. Lucas, wiens feest op 13 oktober plaatsvindt. Deze Heilige is een evangelist en een samensteller van de Handelingen der Apostelen. Hij is een geneesheer en afkomstig uit Antiochië in Syrië. Tijdens de groentijd van het corps vond de ontgroeningscommissie het een leuk idee om de geneeskundestudenten naar Heyendael op te laten marcheren, verkleed als dokter en verpleegster, om daar de eerste snee te maken. Hierop is een tekst bedacht en dat werd het“Heyendaellied” .

De jaren vijftig:
Aanvankelijk studeerden er ongeveer 90 studenten. In die tijd had eigenlijk niemand een idee hoe het zou gaan, ook hoogleraren niet, aangezien alles nieuw was. Geneeskunde in Nijmegen was de eerste b-studie, maar omdat iedereen erg enthousiast was en de groep erg klein, kenden de hoogleraren iedereen. Zo gebeurde het eens dat iemand te laat op een snijzaalpracticum kwam en vertelde dat het gisterenavond zo laat geworden was. De hoogleraar antwoordde daarop: ”Maar je ging toch om twee uur weg, en toen was ik er nog wel!”.
De groep van medicijnenstudenten kon grofweg in twee groepen delen, zij die wel, en zij die geen lid waren van het Nijmeegs Studenten Corps (NSC). Op de faculteit echter onstond een hechte band tussen studenten onderling en was hiervan niets te merken. De sfeer was ontspannen en niet prestatie gericht. De snelste student uit 1951haalde zijn doctoraal in 7 jaar. Eén van de langzamere studenten heeft er 14 jaar over gedaan! In 1951 kreeg men nog geen studiefinanciering, de ouders moesten alles betalen, maar zij kregen wel een kindertoelage. Voor kinderen van onbemiddelde ouders was er wel een beurs. Tevens kon je bij defensie een 10 jarig contract afsluiten, wat inhield dat je na je studie 10 jaar voor defensie moest werken. Over deze zaken werd echter nooit gesproken.
Voor degenen die lid waren van het NSC gold dat zij de meeste vrije tijd doorbrachten op de sociëteit, de studentenvereniging was immers een gezelligheidsvereniging. Je ging er meestal met je eigen dispuut op uit. Op zondag ging men naar de kerk en daarna was er meestal een koffie-uurtje op de sociëteit. Studenten gingen minder vaak dan nu het geval is naar huis, ongeveer een keer in de drie maanden. Studenten kookten slechts zelden zelf, omdat de meeste geen keuken tot hun beschikking hadden bij hun hospita. De kamers waren vrij sober, zoals het gehele studentenleven, en haast iedereen had een hospita. Deze maakte je bed op, maakte je kamer schoon en bracht je koffie als je zat te blokken voor een tentamen. Douches waren er meestal niet, evenals centrale verwarming. De bemoeienissen van de hospita konden behoorlijk storend zijn, vooral als het ging om bezoekregelingen. Deze waren vrij streng: herenbezoek bij dames en omgekeerd was meestal verboden. Gebeurde dit wel, dan werd dit aan de pater doorgegeven!

‘52-’53:
Op 2 mei 1953 wordt Prof. Dr. Lammers officieel geïnstalleerd als beschermheer der MFV. De faculteit der Geneeskunde bestaat dan uit 15 professoren en 400 studenten en is gevestigd in het oud praeklinisch instituut (OPI) aan de Kapittelweg. De MFV is een groeiende vereniging die velerlei activiteiten gaat ontplooien voor haar leden. Aan het begin van ieder collegejaar wordt een zogenaamd “jaarprogramma” gepresenteerd. Hierin staan alle activiteiten die men wil gaan doen, waaronder meestal films, lezingen, uitwisselingsprojecten en reizen. Aan het einde van het jaar wordt door het bestuur het “Jaarverslag der Vereniging” ter goedkeuring aan haar leden gepresenteerd.

‘53-’54:

‘54-’55:

‘55-’56:
De eerste uitbreiding van de faculteit (de anatomische afdeling) is een feit.

‘56-’57:
Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de MFV wordt er uitvoerig feest gevierd, het eerste lustrum is een feit. Na het omhangen van enige versierselen, behorende bij de titels van erelid, honorair lid en lid van verdienste werd de feestrede uitgesproken door de beschermheer. Hierin zei hij dat, ondanks het feit dat er altijd mensen zullen zijn die de taak van de MFV onbelangrijk vinden, of alleen maar belangrijk voor zover zij er zelf beter van worden, hij hoopt dat er toch steeds studenten blijven die ondanks alles met geestdrift de MFV steeds opnieuw leven in blazen. Ook werd de moderator van de vereniging opgevolgd door dr H. van Waesberghe. In een serie lezingen werd het dagelijks leven van de huisarts uit de doeken gedaan. In de namiddag werd gesproken over de samenwerking tussen de huisarts en de specialist. ’s Avonds kon men genieten van een franse avond. De dag er na, zondag was er een Heilige Mis, voorgedragen door de oude moderator. In de avond werd er een diner gehouden voor het bestuur en genodigden gevolgd door een grande soirée in Grand-Hotel Berg en Dal. Een belangrijke aanwezige was prof. dr R. Post (voorzitter van de raad van bestuur der St. Radbout stichting). Als afsluiting werd een bezoek gebracht aan de Efteling in Kaatsheuvel.

‘57-’58:

‘58-’59:

‘59-’60:

De jaren zestig:
In de jaren zestig werd het leven van de student bepaald door de seizoenen: in de eerste jaren vormden het najaar en de winter de periode waarin veelal een groot aantal activiteiten in het gezelligheidsleven werden ontplooid, die tijd en drank opslokten. Dit betekende dat er in de lente en de zomer veel studenten boven hun boeken waren gebogen om de nodige kennis in het hoofd te krijgen. De tentamenperiode stond weer voor de deur. In de latere jaren van de studie werd minder aandacht besteed aan het gezelligheidsleven en werd het dispuutsleven belangrijker. Ook de MFV had in die tijd een aantal (9) disputen, te weten Thorax, Galenus, Hippocrates, Dr IJsbrand van Diemenbroek, Pancreas, De Trepaan, N.E.P., P.I.A.S. en Hugo de Vries.

‘60-’61:

‘61-’62:
Tweede lustrum
Bepaalde geluiden uit het NSC laten weten dat een wetenschappelijke vereniging als de MFV slechts wetenschappelijke activiteiten mag organiseren. Het bestuur destijds weet een goede middenweg te berijden en van de MFV een organisatie te maken die naast belangen behartiging van medische studenten zich ook bezig houdt met gezelligheid en cultuur. Het ledental is ondertussen gestegen tot 700.

‘62-’63:

‘63-’64: de heer A. Lagro
De activiteiten van dit verenigingsjaar waren de gebruikelijke in die tijd. Namelijk de introductie, inauguratie (!) van nieuwe leden, diesviering, filmavonden en een vijfdaagse reis naar Parijs (gesponsord door de farmaceutische industrie). Een bijzondere activiteit was het bezoek aan een internationaal medisch congres in Oostenrijk met ongeveer 50 studenten. Tevens werd er een overleg gestart met hoogleraren, waaronder prof. dr Lammers. Dit overleg leidde een jaar later tot de oprichting van de faculteitsraad. In het najaar werd een congres “optimale nataliteit” georganiseerd met 1200 deelnemers uit Nederland en België en met uitvoerige aandacht van de pers. In die tijd werd de “pil” geïntroduceerd en was de geboorteregeling een levendig thema bij de Rooms Katholieken in het Vaticaan.

‘64-’65: de heer J.C. van de Loo, internist
Begin 1965 werd er een groots congres georganiseerd met als doel de Nijmeegse studenten geneeskunde vertrouwd te maken met ontwikkelingshulp. Ongeveer 700 studenten namen deel aan dit congres, dat op verzoek van de Medische Faculteit en de Stichting Medicus Mundi, met als voorzitter professor Lammers, werd georganiseerd. Dit congres resulteerde in de mogelijkheid co-assistenten voor drie tot vijf maanden te laten werken in Afrika en Midden-Amerika. Velen hebben hier gebruik van gemaakt en zijn na hun co-schappen voor langere tijd terug gegaan. Mede hierdoor heeft de Nijmeegse Medische Faculteit altijd het voortouw getrokken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Daar er sinds het begin van de jaren zestig een zeer lage waardering bestond voor het huisartsenberoep, werd in mei van datzelfde jaar een tweede congres georganiseerd over de toekomst van het huisartsenberoep. In samenwerking met de subfaculteit sociale geneeskunde en dr Huygen werd door de MFV een sterk pleidooi gehouden voor het instellen van een leerstoel voor de huisartsgeneeskunde. De eerste huisartsen die werden benoemd tot hoogleraar waren prof. Huygen in Nijmegen en prof. Van Es in Utrecht.
Naast deze grote activiteiten hield de MFV zich ook bezig met het verspreiden van collegedictaten en werden diverse excursies naar onder andere Oostenrijk, Budapest en Praag georganiseerd. In die tijd was het een bijzonder ervaring om als westerling in een landen te verblijven die gebukt gingen onder een streng communistisch regime.
In Obertraun, Oostenrijk, werd een congres bezocht met een goede mix van skieen en voordrachten en lezingen.

‘65-’66:

‘66-’67:

‘67-’68:

‘68-’69:

‘69-’70:

De jaren zeventig:
Begin jaren zeventig kwam de aktiegroep medicijnen op. Deze groep was zeer actief en de MFV had destijds de grootste moeite om zich staande te houden. De MFV kon, en kan nog steeds niet meegaan in welke politieke stroming. De aktiegroep kon dat wel en daar had men toen blijkbaar behoefte aan. Belangrijke onderwerpen waar de aktiegroep over discussieerde waren onder meer “vrouwen willen wonen”, “socialistiese partij en sex” en “over milieuvervuiling gesproken”. De MFV bleef een belangenbehartigingsorganisatie voor medische studenten die niet goed wist hoe ze met de grote veranderingen in die tijd om moest gaan. Door goed onderling overleg is de band altijd goed geweest. Als gunstig bijeffect van de onderlinge verschillen heeft de MFV toentertijd veel meer structuur gekregen en werden de statuten en het huishoudelijk reglement herzien.

‘70-’71:

‘71-’72:

‘72-’73:
Er wordt een nieuw curriculum ingevoerd en de Stichting Dictatencentrale wordt opgeheven. De MFV neemt de twee stencilmachines over en gaat hier syllabi mee drukken. Voor ’72 was de SD het orgaan dat dictaten drukte en uitgaf, ze was gelieerd aan de MFV.

‘73-’74:
Tijdens het vierde lustrum van de MFV werd een symposium georganiseerd met de titel “Menswaardig sterven”. Dit was een groot succes dat ook landelijke bekendheid kreeg.

‘74-’75:

‘75-’76:

‘76-’77:

‘77-’78:
Mei 78 congres “Arbeid en gezondheid”

‘78-’79:

‘79-’80:
Een roerig jaar waarin het aesculaafje als wekelijkse kroeg in de kantine voor studenten en personeel gestart is. Ook is dit jaar de mediatheek door de MFVN opgericht. Om de MFV financieel gezond te maken werd de stencilcentrale uitgebouwd. Later toen er in die stencilcentrale meer gedrukt werd dan op de afdeling reprografie werd deze bijna de faculteit uitgezet. De financiële situatie van de MFV verbeterde erg en het vermogen bereikte een punt waarop overwogen werd Huize Heijendael of de toren in Kronenburgpark te kopen. Helaas is veel van dat geld opgegaan aan het subsidieren van avondkledij voor deelnemers aan latere galafeesten.

De jaren tachtig:

‘80-’81:
De juridische Faculteits Vereniging kampt met een groot probleem wat ledenaantallen betreft. Zij stellen voor om het JFV-lidmaatschap te koppelen aan een MFV-gastlidmaatschap. Het bestuur gaat hier voor een jaar mee akkoord. Verdere gevolgen zijn er niet, buiten meer inkomsten voor de MFV, want de JFV betaald voor ieder gastlidmaatschap.

‘81-’82:

‘82-’83:

‘83-’84:

‘84-’85:

‘85-’86:
Op 6 september 1985 neemt Prof. Dr. H.J. Lammers afscheid van de medische faculteit en tevens van de MFV als beschermheer. Na 32 jaar wordt hij, na een speciale statutenwijziging benoemd tot erevoorzitter der MFV. In een kort woord tot de ALV wees hij op de vele veranderingen die er in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden, met name het student docent contact. Hij pleitte ervoor om dit contact weer aan te halen. Hierin is een belangrijke taak voor de MFV weggelegd: zij dient meer te blijven dan een belangenorganisatie. “Veel succes voor de toekomst!”. Als opvolger wordt Prof. Dr. J.J.H.H.M. de Pont gekozen door de ALV.

‘86-’87:
De lezingen meer op GW gericht.
Zevende lustrum met driedaags congres (fouten in de geneeskunst), filmavond, sportdag, reunie en cabaret en galabal
Verhuizing naar de huidige ruimte, de integratie van GNK en BGW is verre van goed
In navolging van de succesvolle sportdag wordt de sportcommissie opgericht.

‘87-’88:

‘88-’89:

‘89-’90:

De jaren negentig:
Om een beter onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende MFV’s in den lande wordt besloten om de Medische Faculteits Vereniging Nijmegen voortaan af te korten als MFVN

‘90-’91:

‘91-’92:
Het achtste lustrum (“Entre rêve et réalité”) wordt gevierd met als belangrijkste onderdelen een driedaags congres met als onderwerp “Slapen houdt je wakker”, een kerkdienst, almanak, gala, feest en excursie naar Amsterdam (sexmuseum en herseninstituut).

‘92-’93:

‘93-’94:
De eerste druk van het nieuwe blad van de vereniging, de IMPULS, blijkt een succesvolle opvolger van Scan. Haar voorganger. Met succes wordt voor het eerst een ouderdag georganiseerd om ouders te laten zien waar en wat hun kinderen studeren. Verder lopen alle gebruikelijke activiteiten naar wens. Om er een paar te noemen: de film, het Aesculaafje, de feesten, het gala, de buitenlandse reis (naar Portugal) en de cursussen EHBO, spreken in het openbaar en de verpleegkundestage.

‘94-’95:

‘95-’96:
Vanaf nu gaat het bestuur in twee gedeelten wisselen. Door ieder half jaar de helft van het bestuur te wisselen, wordt geprobeerd de continuïteit van de MFVN nog beter te waarborgen.

‘96-’97:
Na twintig jaar trouwe dienst kwam de afscheid van een departement binnen het bestuur; de functie DS, oftewel dictaat verkoop bureau en stencilcentrale. Door de komst van een nieuw curriculum verdween de meerderheid van de massale colleges en dus ook de vraag naar collegedictaten. Een volgend probleem waar het bestuur mee te maken kreeg was de Stichting Reductiebureau Medische Faculteit Nijmegen (SRMFN). In ruil voor een grote som geld verkocht het reductiebureau alleen boeken en instrumenten aan leden van de MFVN. Om aan het contract te voldoen moesten de leden per jaar ƒ17,50 betalen. Het bestuur heeft toen besloten om het contract met de SRMFN te beëindigen. In samenwerking met Dekker van de Vegt en het faculteitsbestuur is een aanvang genomen tot de oprichting van een eigen boekenverkoop. Besturen hierna hebben dat voortgezet, en met succes. Mede als gevolg van het verdwijnen van de SRMFN kon het lidmaatschap aanzienlijk dalen. Zo kon men nu een meerjarig lid worden. Voor zes of vier jaar, afhankelijk van de studie die men deed. Natuurlijk was er het negende lustrum van de vereniging, een tiendaags spektakel met als hoogtepunten een driedaags congres “huid en uiterlijk”, een groots gala (700 bezoekers) in de Vereniging te Nijmegen en een lustrumalmanak getiteld “Metamorphosis”.

‘97-’98:
De geboorte van een nieuwe bestuursfunctie kon niet uitblijven na het succes van de nieuw opgezette boekenverkoop. Het departement BIS (boeken, instrumenten en sponsoring) werd geboren. Door grootse verbouwingen aan de faculteit moest de MFVN vorig jaar haar vaste stek bij de portier verlaten om in de lange hal een ruimte te betrekken. Daar vond men het blijkbaar nodig om op 4 september in te breken en de kluis open te boren en het geld mee te nemen. Gelukkig was de MFVN goed verzekerd en kon van grote schade niet worden gesproken. Op 18 maart wordt Maurits Renes door de ALV met grote meerderheid benoemd tot Lid van Verdienste van de MFVN.

‘98-’99:

‘99-’00:

De nieuwe eeuw:

’00-’01:
De functies binnen het bestuur worden herverdeeld. Sponsoren blijken steeds moeilijker tevreden te stellen. Daarom wordt er een speciale functie in het leven geroepen met als doel om het contact met de sponsoren optimaal te houden en zo mogelijk verder te verbeteren. De functie Externe PR en Beheer ontstaat. Binnen het MFVN-bestuur bestaan nu de volgende functies: Praeses, Quaestor, Abactis, AGIA (wordt later APGA), BIC, EP en B, FAFSOS en RILNIP.

’01-’02:
De Impuls wordt ter grave gedragen, niet dat het een slecht blad was, maar dankzij een enthousiaste commissie is er behoefte aan een nieuw, nog professioneler blad. De ‘Prik’ wordt geboren. De eerste uitgave komt, na een jaar van voorbereiding uit in september 2001.
Er is nog een grote verandering dit jaar. De MFVN verhuist naar een nieuwe grotere ruimte. Deze kamer wordt wederom gedeeld met het SOOS. De ruimte bestaat uit twee delen; een vergaderzaal en een ruimte waar commissies kunnen werken. De ruimte is perfect uitgerust voor het doen van commissiewerk. De MFVN bezit 7 moderne computers en alle overige faciliteiten die het leven van een commissielid aangenaam maken.
Verder is het dit jaar natuurlijk het 50 jarig bestaan. Voor deze gelegenheid worden er verschillende activiteiten georganiseerd onder het thema ‘Het hoofd op Hol’. Zo is er een tweedaags congres over agressie, uitgave van een almanak, een reünistendag, een afgekocht gala, een filmnacht, een excursie naar een bonbon- en koffiemuseum, een sportdag, een gratis aesculaafje, cabaret en een spetterend eindfeest

’02-’03:

’03-’04:

’04-’05:
Gedurende dit jaar ging het de MFVN voor de wind. Zo werd er een nood-ALV gehouden om een goede besteding van extra sponsorinkomsten te vinden. Hierdoor werden enkele nieuwe activiteiten ontwikkeld, waaronder een Sponsorloop, een Comedynight en een borrel voor UMCN medewerkers. Ook werden er nieuwe PC’s aangeschaft en werd er met de ontwikkeling van een nieuwe website begonnen. In samenwerking met de TFV, de JFV en Synergy werd het G4 verband meer vorm gegeven door de organisatie van twee grote feesten en het opstarten van een G4 Stichting. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat het SOOS de MFV-Kamer zal verlaten en wordt er een nieuwe vergaderruimte gecreeerd in de oude garderobe. In samenwerking met de andere MFV’s in het land wordt begonnen met de organistie van een landelijk gala in januari 2006.

Door Etienne Michielsen, praeses der MFVN ’98-’99
Herzien door Erik Theunisse, praeses der MFVN ’04-’05

Met dank aan:
Dhr I. Bleumer
Dhr J.G.A.M. Niesten
Dhr A.J.M.H. Lagro
Dhr J.C.A.H. van de Loo
Dhr J. Geurts
Dhr M.C.A.M. van der Linden
Dhr E.J.K.J.E.M. van Grunsven
Dhr C.J.W. van de Vlasakker

Partners van de MFVN