Het Tropencoschap (COWL)

Het 'tropencoschap' wordt georganiseerd door Stichting Tropico in samenwerking met het Nijmegen Institute for International Health. Het NIIH (Nijmegen Institute for International Health) is inhoudelijk verantwoordelijk voor het coschap zelf. Vanuit het NIIH worden de stageplaatsen, voorbereiding en begeleiding georganiseerd. De blokcommissie wordt gevormd door prof. dr. Reinout van Crevel (coördinator), dr. Monique Keuter (tot medio 2023) en dr. Quirijn de Mast.

De voorzitter van Tropico is studentlid van de blokcommissie. Op deze pagina vind je meer informatie over het coschap en wat je moet regelen mocht je deze willen volgen. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Stichting Tropico. Het tropencoschap duurt 3 maanden en vervangt het keuze coschap. Gedurende het coschap word je geconfronteerd met de gezondheidszorg in derde wereld landen. Als bijna afgestudeerd arts biedt het je de kans om zelfstandig te werken. Je komt terecht in een andere sociale context, waar andere problemen en gewoonten zijn met betrekking tot ziekte. Je maakt dit mee binnen een gezondheidssysteem met beperkte technische mogelijkheden. Zonder twijfel zal deze confrontatie je een diepere reflectie bieden op je functioneren als arts, en de plaats van gezondheidszorg binnen gezondheid en ziekte. Dit coschap is voor generaties Nijmeegse coassistenten een unieke ervaring geweest.

Voorafgaand aan het vertrek is er een intensieve voorbereidingsperiode. Deze bestaat uit medisch inhoudelijk onderwijs, maar ook uit het regelen van visa, (eventueel) een taalcursus, aanvragen van een beurs etc. Dit vraagt natuurlijk veel eigen inzet en initiatief van de studenten. Het blok RHCLIC (Rotation HealthCare in Low- -and middle Income Countries) begint daarom praktisch een jaar voor het vertrek. Het tropencoschap (RHCLIC) is opgenomen in het curriculum van de opleiding geneeskunde. Het is dus een officieel coschap. Het neemt in het reguliere geneeskunde programma de plaats over van het keuzecoschap (CKEU). 

Plaats in het curriculum

Je kunt op twee momenten het Tropencoschap (RHCLIC) doen:

 • Direct na het senior coschap en dus voor je wetenschappelijke stage (WETS)
 • Na het senior coschap en na je wetenschappelijke stage (dus aan het einde van je studie).

Dit betekent dat de volgorde van de coschappen zal zijn:

 • Seniorcoschap (CSEN), Tropencoschap (RHCLIC), Wetenschappelijke stage (WETS) 
 • Seniorcoschap (CSEN), Wetenschappelijke stage (WETS), Tropencoschap (RHCLIC)

De startdata van RHCLIC staan al vast waardoor het kan voorkomen dat je tussen je seniorcoschap/wetenschappelijke stage en het tropencoschap één of twee maanden vrij hebt. Kijk voor meer informatie over de volgorde van het curriculum in het blokkenschema. Schrijf je op tijd in voor het lotingsmoment dat het beste past binnen jouw individuele studietraject. Er wordt gestreefd naar stageplaatsen voor ongeveer 1/3 van de studenten geneeskunde. Soms zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. De beschikbare stageplaatsen van het coschap RHLCIC worden verdeeld door middel van loting. Vier keer per jaar vindt er een loting/indeling plaats van coschap RHCLIC plaatsen.

Eisen deelname

Je moet minimaal vijf Tropico-avonden aanwezig zijn voordat je mag meeloten. (De avond van de loting telt dus niet mee!)
Indien je het keuzevak ‘GlobalHealth (Tropenblok/Tropicseducation)’ hebt gevolgd krijg je voorrang bij de loting. Er zijn momenteel elke drie maanden 22 plaatsen beschikbaar. Aanmelding voor deelname aan de loting kan via het aanmeldingsformulier van Stichting Tropico. De loting/indeling vindt 12 maanden voor het begin van het coschap RHCLIC plaats. Tropico voert de loting uit. Wanneer je door Tropico ingedeeld bent voor een coschap RHCLIC stageplaats, geeft Tropico je gegevens door aan het NIIH.
Daarna moet je deelnemen aan negen thema-avonden van het NIIH, meer informatie hiervoor is te vinden op Brightspace (je wordt na loting toegevoegd aan de Brightspace pagina van het NIIH). Je hebt na de loting nog ongeveer 1 jaar de tijd om je visa, talencursus, subsidie, vaccinaties etcetera te regelen.

Tropicoavonden

Elke derde woensdag van het blok wordt er een Tropico-avond georganiseerd (ook in vakantie-periodes). Deze avond is bedoeld voor alle geneeskunde studenten met belangstelling voor het coschap RHCLIC.  Je moet je van te voren aanmelden via de website. Op een Tropico-avond komt een coassistent, die zelf net terug is van zijn/haar coschap RHCLIC, zijn/haar ervaringen delen en een casus presenteren. Je krijgt dus een indruk van de inhoud van het coschap en de ziektebeelden waarmee je te maken krijgt. Afwisselend worden alle landen en stageplekken besproken. Er wordt geprobeerd om alle stagelocaties afwisselend aan bod te laten komen. Af en toe worden er ook andere sprekers uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld oud-tropenartsen. Normaal gesproken vindt de avond plaats in de Hippocrateszaal, mocht hiervan worden afgeweken, dan wordt je geinformeerd via onze Facebook pagina en onze Instagram.

Een overzicht van de eerstvolgende Tropico-avonden vind je hier.

Je kunt zowel bij het UMCN/STIP als bij Student Life (voorheen was dit SNUF) een subsidieaanvraag invullen. Via het UMCN Studentenbudget is het tijdens je studie geneeskunde mogelijk € 600,- te ontvangen ter tegemoetkoming van de extra kosten van een stage/coschap in het buitenland. De subsidie die je uit het Studentenbudget krijgt is afhankelijk van het bedrag dat je al van dit budget ontvangen hebt voor een eerdere stage/coschap in het buitenland. In totaal kun je tijdens je studie dus maximaal €600,- aan subsidie uit het UMCN Studentenbudget ontvangen. Kijk de links over het aanvragen van de verschillende subsidies op de website van Stichting Tropico. Tegen de tijd dat je bent ingeloot staat de nodige relevante informatie over wat je waar moet aanvragen op de Brightspace pagina.

 UMCN Studentenbudget (UMCN / StIP)

 max €600,-

 Student Life

 €600,-*

 Vaccinatie

 50%; max €100,-

Taalcursuskosten

 50%; max €50,-

 Totale (maximale) subsidie

 €1350,-

* Als je de Student Life beurs al eerder hebt gebruikt komt dit bedrag te vervallen waardoor de totale (maximale) subsidie op €750,- uitkomt.

Deelname RHCLIC

Als je eenmaal ingeloot bent zal het Tropico-bestuur jouw gegevens overdragen naar het NIIH (Nijmegen Institute for International Health), waar je inhoudelijk voorbereid wordt op je stage. Ben je geplaatst voor een stageplek dan is het zinnig om de Tropico-avonden over jouw stageplaats bij te wonen. Hier kun je concrete vragen stellen aan mensen die al zijn geweest op de plek waar jij naartoe gaat  Daarnaast is het slim om tijdens je buitenlandverblijf je studenten-OV om te zetten naar een reiskostenvergoeding. Dit kan via deze link.

Nogmaals kort de voorwaarden om deel te mogen nemen aan de loting op een rij:

 • Minimaal vijf Tropico-avonden bijgewoond   (volgens de Tropico-administratie).
 • De startdatum moet mogelijk zijn binnen jouw traject, dit kan voor of na de wetenschappelijke stage zijn. Senior coschap moet afgerond zijn.
 • Het correct, volledig en tijdig inschrijven voor de loting bij Tropico. 
 • Het volgen van meer dan vijf Tropico-avonden, motivatie, (vrijwilligers)werk, leeftijd, gezinssituatie, etc. hebben geen invloed op de loting. Studenten die geneeskunde studeren aan een andere universiteit dan de Radboud Universiteit kunnen niet deelnemen aan het coschap ontwikkelingsland.

Let op, lees onderstaande tekst goed door om fouten bij het invullen en eventuele teleurstellingen hierdoor te voorkomen.

Om mee te loten moet je voldoen aan de toegangseisen. Het opgaveformulier bestaat uit persoonlijke gegevens en locatievoorkeuren. Na de loting zullen je contactgegevens worden doorgegeven aan het NIIH, indien je bent ingeloot. Aan de hand van deze gegevens zullen zij contact met je opnemen. Het is handig om te zorgen dat je aanwezig bent bij de Tropico-avond waarop de lotingsuitslag bekend wordt gemaakt. Indien je echter niet aanwezig kunt zijn, zal iemand van het bestuur contact met je opnemen om de uitslag mee te delen. Zorg dus dat je contactgegevens correct zijn.

Je moet de locaties van het coschap RHCLIC indelen naar voorkeur. Geef alleen voorkeuren op waar je daadwerkelijk heen wilt. Indien je geplaatst wordt en je besluit naderhand toch af te zien van je plaats mag je niet nog een keer mee loten. Let op, indien je niet alle voorkeuren invult vergroot dit enkel de kans op uitloten, het vergroot niet de kans op een hogere voorkeursplaats. Als jouw lot tijdens de loting wordt getrokken krijg je de eerste vrije plaats van jouw voorkeurslijst toegewezen.

Je kunt alleen loten of samen met één andere student loten, lees hieronder hoe je bij beide opties het inschrijfformulier in moet vullen.

 • Alleen loten: Indien je alleen loot, vul je het formulier 'inschrijving alleen loten' in.
 • Samen loten 1: Indien je met zijn tweeën wilt loten en persé samen geplaatst wilt worden, ongeacht of je hierdoor een lagere lotingsplaats toegewezen krijgt of eventueel uitgeloot wordt (terwijl bijvoorbeeld anders één van de twee op een hogere voorkeursplaats geplaatst had kunnen worden of wél ingeloot had kunnen worden), vul dan samen het formulier 'inschrijving samen loten' in. Vul het formulier 'eigen voorkeur' van student 1 en student samen hetzelfde in. Geef bij 'Lotingswijze' aan dat jullie per se samen geplaatst willen worden.
 • Samen loten 2: Indien je met zijn tweeën wilt loten maar de voorkeur geeft aan het verkrijgen van de hoogst mogelijke lotingsplaats, ook als dit betekent dat jullie uit elkaar gehaald worden (omdat bijvoorbeeld één van de twee op een hogere voorkeursplaats geplaatst kan worden), Vul dan samen het formulier 'inschrijving samen loten' in (hierop moeten jullie de locaties van het coschap RHCLIC indelen naar jullie gezamenlijke voorkeur). Vul 'eigen voorkeur' van student 1 en student 2 in, dit is voor als deelname samen niet mogelijk is. Geef bij 'Lotingswijze' aan dat indien het zo uitkomt, jullie de voorkeur geven aan de hoogst mogelijke lotingsplaats, ook als dit betekent dat jullie uit elkaar gehaald worden.

Het formulier wordt automatisch naar Tropico gestuurd, zelf ontvang je per email een afschrift. Alleen of samen loten heeft geen invloed op je kansen tijdens de loting. Heb je vragen, stuur dan een mailtje naar Stichting Tropico.

Ingeloot, en nu?

Nu heb je nog ongeveer 12 maanden om je voor te bereiden op jouw stage. Het coschap RHCLIC wordt inhoudelijk georganiseerd door het NIIH (Nijmegen Institute for International Health). Het NIIH is te bereiken via mail: secretariaatniih@radboudumc.nl, per telefoon: 024-3685513 of bij geen gehoor: 024-3618819 / 06-29690104. Het secretariaat (Mw. Marieke den Haan) is bereikbaar op dinsdagen en vrijdagen tussen 8.00u en 15.30u en bevindt zich in het hoofdgebouw van het Radboudumc, 7e etage, route 669 (melden bij Frontoffice AIG).

 Tropico heeft je gegevens doorgegeven aan het NIIH. Zij nemen contact met je op over de inhoud van het coschap. Wil je alvast meer weten, bijvoorbeeld over vaccinaties, stagevergoedingen, talencursus, voorbereidingscursus, kijk dan eens in het 'Draaiboek RHCLIC”. Hierin vind je informatie over alle aspecten van het coschap. Je kunt dit draaiboek downloaden op de Brightspace pagina van RHCLIC.

Daarnaast moet je 9 thema-avonden volgen die door het NIIH worden georganiseerd. Hou er rekening mee dat wanneer je start met de thema avonden, je er niet één kan overslaan en je alle negen achterelkaar moet volgen. Bekijk op bovenstaande website onder 'internship' het kopje 'preparation’.

Bij structurele problemen rond het coschap RHCLIC kan je een beroep doen op Tropico. Tropico behartigt o.a. de belangen van de coassistenten en onderhoudt daarom goed contact met het NIIH. Bij terugkomst na je stage kan je gevraagd worden om , een presentatie te geven op één van de Tropico-avonden.


Partners van de MFVN